از پوسته بزرگ آموزش آنلاین سایت اسمارت رونمایی شد ...
0

کلاس های آنلاین پایه دهم

جامع

در سطح کتاب درسی
هزار تومان ۶۰۰ یکساله
 • تعداد جلسات:۲۵ جلسه
 • تدریس کامل مفاهیم
 • بررسی تمام فعالیت ها وتمرینات کتاب درسی
 • اختصاص پشتیبان رفع اشکال برای هر دانش آموز
 • فعال کردن بسته انجام تکالیف به رایگان
 • ارایه برنامه مطالعاتی

جامع

در سطح کنکور
میلیون ۱/۵ یکساله
 • تعداد جلسات:۲۵ جلسه
 • تدریس کامل مفاهیم
 • ارایه نکات تستی
 • اختصاص پشتیبان رفع اشکال برای هر دانش آموز
 • فعال کردن بسته انجام تکالیف به رایگان
 • ارایه برنامه مطالعاتی

کلاس منطبق

منطبق با آزمون آزمایشی دانش آموز
هزار تومان ۹۶ برای هر آزمون
 • تعداد جلسات:۳جلسه برای هر آزمون
 • تدریس کامل مفاهیم
 • ارایه نکات تستی
 • اختصاص پشتیبان رفع اشکال برای هر دانش آموز
 • فعال کردن بسته انجام تکالیف به رایگان
 • ارایه برنامه مطالعاتی

فصل اول

کولن،شدت میدان ،پتانسیل
هزار تومان ۱۴۰ برای این فصل
 • تعداد جلسات:۵ جلسه
 • تدریس کامل مفاهیم
 • بررسی تمام فعالیت ها وتمرینات کتاب درسی
 • اختصاص پشتیبان رفع اشکال برای هر دانش آموز
 • فعال کردن بسته انجام تکالیف به رایگان
 • ارایه برنامه مطالعاتی

فصل اول

خازن
هزار تومان ۱۴۰ برای این فصل
 • تعداد جلسات:۳ جلسه
 • تدریس کامل مفاهیم
 • بررسی تمام فعالیت ها وتمرینات کتاب درسی
 • اختصاص پشتیبان رفع اشکال برای هر دانش آموز
 • فعال کردن بسته انجام تکالیف به رایگان
 • ارایه برنامه مطالعاتی
 • آیتم لیست

فصل دوم

الکتریسته جاری و مدار
هزار تومان ۱۴۰ برای این فصل
 • تعداد جلسات:۶ جلسه
 • تدریس کامل مفاهیم
 • بررسی تمام فعالیت ها وتمرینات کتاب درسی
 • اختصاص پشتیبان رفع اشکال برای هر دانش آموز
 • فعال کردن بسته انجام تکالیف به رایگان
 • ارایه برنامه مطالعاتی

فصل سوم

مغناطیس
هزار تومان ۱۴۰ برای این آزمون
 • تعداد جلسات:۴جلسه
 • تدریس کامل مفاهیم
 • بررسی تمام فعالیت ها وتمرینات کتاب درسی
 • اختصاص پشتیبان رفع اشکال برای هر دانش آموز
 • فعال کردن بسته انجام تکالیف به رایگان
 • ارایه برنامه مطالعاتی

فصل چهارم

القا مغناطیسی
هزار تومان ۱۴۰ برای این آزمون
 • تعداد جلسات:۳جلسه
 • تدریس کامل مفاهیم
 • بررسی تمام فعالیت ها وتمرینات کتاب درسی
 • اختصاص پشتیبان رفع اشکال برای هر دانش آموز
 • فعال کردن بسته انجام تکالیف به رایگان
 • ارایه برنامه مطالعاتی